نقاب نیم چهره اکلیلی مشکی
Masked

** نقاب اکلیلی  نیم چهره (بالماسکه )**

این نقاب تزئینی را در جشن ها و مناسبت های خاص جهت سرگرمی و حرکات نمایشی  استفاده می کنند.