تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  103031010
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۰
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  103031002
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۲
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  103031003
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۳
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  103031004
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۴
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  103031005
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۵
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  103031006
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۶
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  103031007
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۷
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  103031008
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۸
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  103031009
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۹
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  103031011
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۱
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان

   شمع

   شمع هدیه ای سرشار از عشق و نوستالژی خاطرات دور است، گویی در شعله و گرمای آن، مهر و محبت قلب ها به یک دیگر پیوند و انعکاس خاطرات شیرین و تلخ زندگی به تماشا در می آید.

   تاریخچه تولید شمع

   شعله های اولیه: در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، در مصر باستان اولین قدم های روشنایی برداشته شد. شمع هایی از نی و چربی حیوانی ساخته شد تا تاریکی شب را به روشنایی تبدیل کند. این شمع های ابتدایی کاربردهای مختلفی مانند روشنایی، گرمایش، مراسمات مذهبی و اهداف تزئینی داشتند.
   روشنایی در امپراطوری ها: در زمان روم باستان و یونان، شمع ها از موم زنبور و روغن زیتون ساخته می شدند و به طور گسترده در منازل، معابد و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گرفتند. نور شعله به روشنایی غلبه می کرد و گرمای آن باعث دلچسب تر و صمیمی تر شدن فضا می شد.
   تحول در قرون وسطی: در قرون وسطی موم جایگزین چربی حیوانات شد. همین امر باعث خوشبو تر شدن شمع ها شد. شمع ها در این دوره اغلب با عطر و اسانس های مختلف معطر می شدند. این شمع ها قیمت بالایی داشنتد و به همین علت بیشتر در کلیساها و مراسم های مذهبی استفاده می شد.
   سیر تکاملی در گذر زمان: در قرن هجدهم، با اختراع فیتیله بافته شده، کیفیت و روشنایی شمع ها به طور قابل توجه ارتقا یافت. در قرن نوزدهم پارافین از تصفیه نفت خام بدست آمد. پارافین ماده ای بدون بو با رنگ آبی مایل به سفید بود که سوخت تمیزی داشت و به لحاظ اقتادی بسیار مقرون به صرفه بود. شمع های تولید شده از پارافین به دلیل قیمت پایین و نداشتن بوی نامطبوع بسیار مورد استقبال و مورد استفاده عموم مردم قرار گرفتند.
   از روشنایی تا زیبایی: در قرن بیستم با ظهور برق، استفاده از شمع ها به تدریج کاهش پیدا کرد. با این حال، شمع ها همچنان به عنوان منبع نور در هنگام قطعی برق و همچنین به عنوان ابزاری برای ایجاد فضایی دنج و رمانتیک مورد استفاده قرار می گرفتند.

   انواع شمع

   • شمع تولد
   • شمع تزئینی
   • شمع عددی
   • شمع تم
   • شمع وارمر

   کاربرد های شمع

   شمع ها در دنیای ما کاربرد های زیادی دارند. به چند مورد از آنها اشاره می کنیم.
   جشن ها
   : بیشترین کاربرد شمع ها در جشن هاست. شمع در مراسمی مانند تولد استفاده بالایی دارد و روزانه می توان شاهد نقش این محصول در تولد ها هستیم.
   روشنایی: شمع ها در مواقعی قطعی برق و یا در مکان هایی که دسترسی به برق وجود ندارد می توانند به عنوان منبع نور مورد استفاده قرار بگیرند.
   گرما: گرمای تولید شده از شمع می تواند در زمستان و یا در مکان های سرد بسیار دلنشین باشد.
   ایجاد فضایی رمانیتک: از شمع های می توان برای ایجاد فضای دنج و رمانتیک در خانه، کافه و رستوران استفاده کرد
   استفاده در مراسم مذهبی: آنها در بسیاری از مراسم های مذهبی مانند ولادت ها، شهادت ها و مراسم های یادبود استفاده می شوند.
   تزئین: شمع های تزئینی که اکثرا دست ساز هستند برای تزئین ویترین و زیبایی استفاده می شوند و یا داخل کافه ها و رستوران ها از آنها استفاده می شود.

   خرید آنلاین شمع

   از جشن تولد تا تزئین منزل، با شمع های هورا لحظات خود را زیباتر کنید!

   آیا به دنبال دنیایی از شمع ها می گردید که تنوع بسیار زیادی را شامل شود؟
   به دنیا شمع خوش آمدید!
   ما در هورا مجموعه ای بی نظیر ازشمع ها را برای هر سلیقه و هر مناسبت فراهم کرده ایم. شمع های تولد رنگارنگ، شمع های عددی متنوع برای جشن گرفتن، شمع های تزئینی برای زیباتر کردن دکوراسیون منازل و شمع های وارمر برای گرم نگه داشتن غذا و نوشیدنی، تنها بخشی از تنوع محصولات ما هستند.
   تمامی شمع های ما از مواد درجه یک و با کیفیت تهیه شده و با بهترین قیمت به شما عزیزان عرضه می شوند.

   مزایای خرید آنلاین از هورا

   • تنوع بی نظیر در طرح، رنگ و مدل
   • کیفیت بالا و قیمت مناسب
   • ارسال سریع به سراسر کشور
   • ارسال رایگان برای خرید های بالای 380 تومان
   • امکان پرداخت آنلاین و امن
   • پشتیبانی 24 ساعته

   خرید عمده انواع شمع در هورا

   همکاری با هورا گامی در جهت موفقیت!

   اگر قصد تامین عمده بادکنک برای کسب و کار خود را دارید می توانید با مراجعه به پورتال توزیع هورا کالا های مدنظر خود را به صورت عمده با قیمت پایین تر تهیه کنید. تمامی سفارشات ارسال از تهران به شهرستان ها تا درب فروشگاهتان رایگان انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که برای فروش عمده فاکتور شما باید به حداقل 4 میلیون تومان برسد تا فاکتور شما ثبت شود. 
     
   شمع
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Angry bird
   • Barcelona
   • Bat man
   • Ben ten
   • Blue baby
   • Blue tooth
   • Bob Sponge
   • China
   • Cinderella
   • crown
   • Emoji
   • Esteghlal
   • Football
   • Frozen
   • Grad
   • Happy Birthday
   • Heart
   • Iran
   • Kitty
   • Ladybird
   • Love-Lip
   • Masha and Bear
   • Mc Queen
   • Minion
   • Miraculous
   • Moustache
   • Nostalgic
   • Perspolis
   • Pink Baby
   • Pink tooth
   • Pirate
   • Pokoyo
   • Pony
   • Real Madrid
   • Sofia
   • Spider man
   • Spotted
   • Strawberry
   • Unicorn
   • Yalda
   • Zigzag Theme
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   نوع فروش
   خیر
   بله