تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  103031010
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۰
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  103031002
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۲
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  103031003
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۳
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  103031004
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۴
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  103031005
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۵
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  103031006
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۶
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  103031007
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۷
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  103031008
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۸
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  103031009
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۹
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  103031011
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۱
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی نقره ای عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان

   شمع عددی

   شمع های عددی نوعی شمع تزئینی هستند که معمولاً برای جشن تولد استفاده می شوند. آنها معمولاً به شکل اعداد هستند و سن فرد را نشان می دهند. شمع های عددی در رنگ ها و مواد مختلف موجود هستند و می توان آنها را به صورت تکی یا به عنوان مجموعه خریداری کرد. می توان از آنها برای تزئین کیک، میز یا حتی به عنوان هدیه استفاده کرد. این شمع ها انواع مختلفی دارند که میتوان به تاپر کیک شمع دار، شمع عروسکی، شمع های مخملی، شمع های خلالی و .... اشاره کرد.
   خرید شمع عددی
   اگر میخواهید برای تولد خود و یا عزیزانتان شمع های عددی تهیه کنید میتوانید با مراجعه به سایت هورا انواع شمع عددی را مشاهده و طرح دلخواه خود را از میان آنها انتخاب و سفارش دهید.

   شمع عددی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Blue baby
   • China
   • Iran
   • Nostalgic
   • Pink Baby
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   بر اساس طرح
   بر اساس شماره
   نوع فروش
   خیر
   بله