2 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  2 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023002
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۲
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  3 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  3 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023003
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۳
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  4 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  4 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023004
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۴
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  5 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  5 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023005
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۵
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  6 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  6 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023006
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۶
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  7 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  7 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023007
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۷
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  8 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  8 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023008
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۸
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  9 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  9 شمع شماره ای دورنگ لاتین قرمز مشکی ش
  103023009
  ۱۰۳۰۲۳۰۰۹
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 0
  103031010
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۰
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 2
  103031002
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۲
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 3
  103031003
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۳
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 4
  103031004
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۴
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 5
  103031005
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۵
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 6
  103031006
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۶
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 7
  103031007
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۷
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 8
  103031008
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۸
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی عدد 9
  103031009
  ۱۰۳۰۳۱۰۰۹
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی علامت سوال
  103031011
  ۱۰۳۰۳۱۰۱۱
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان

   شمع عددی

   شمع های عددی یکی از پرطرفدار ترین شمع ها برای قرار گرفتن روی کیک تولد هستند. که نشان دهنده سن افراد هستند. 

   استفاده از شمع عددی در مناسبت های مختلف

   شمع های عددی علاوه بر زیبایی که به کیک و میز جشن شما می بخشند، کاربردهای مختلفی نیز دارند. در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
   جشن تولد: اصلی ترین و رایح ترین استفاده از شمع های عددی در جشن های تولد است.
   سالگرد ازدواج:  شمع های عددی می توانند راهی عاشقانه برای جشن گرفتن سالگرد ازدواجتان باشند.
   جشن های خاص: می توانید از شمع های عددی برای جشن های خاص مانند: سال نو، فارغ التحصیلی و ... استفاده می شود.
   مهمانی ها: شمع های عددی می توانند به عنوان تزئین میز برای مهمانی ها استفاده شوند.

   عدد شمع تولد چگونه محاسبه می شود

   بعد از انتخاب طرح کیک و شمع روی آن یکی دیگر از چیز هایی که ممکن است فکر مارا به خود مشغول کند این است که عدد روی کیک باید چند باشد؟ آیا برابر با سن فرد باشد یا یکسال کمتر از آن؟! معمولا این چنین است که عدد روی کیک نشان دهنده سن گذشته شده ی فرد باشد برای مثال اگر کسی متولد سال 1383 است و سال 1403 قصد دارید برای او تولد بگیرید باید عدد 20 را روی کیک قرار دهید که به معنی تمام شدن 20 سالگی او و ورورد به 21 سالگی است.

   تنوع بی نظیر شمع عددی در هورا

   هورا تنوع بسیار بالایی در شمع های عددی دارد. از شمع علامت سوال گرفته تا شمع عدد 9 آن هم در طرح ها و مدل های مختلف موجود است. از تاپر کیک گرفته تا شمع مخملی، شمع دو رنگ، شمع خلالی و ... همه و همه در هورا موجود است. در ادامه درباره چند مورد از شمع های موجود بیشتر توضیح می دهیم: 
   شمع عددی اکلیلی: این شمع ها که با روکش اکلیل پوشانده شده اند را می توانید با رنگ تم تولد، رنگ کیک و یا رنگ لباس هایتان ست کنید و جلوه ای زیبا به مراسمتان بدهید.
   شمع عددی عروسکی: شمع های عروسکی بیشتر جنبه فانتزی دارند که اگر به دنبال استفاده از طرح های فانتزی هستید می توانید از آنها می توانید برای زیبا سازی بیشتر مراسم خودتان استفاده کنید.
    شمع عددی تاج دار: این شمع ها به صورت بسته بندی تمامی حروف کلمه Happy Birthday را در خود دارند و شما عزیزان می توانید آنها را روی کیک قرار دهید.
   شمع عددی کروم: شمع های کروم همانند بادکنک های کروم به دلیل براق بودنشان جلوه ی زیبایی از لحاظ بصری ایجاد می کنند.

   خرید آنلاین شمع عددی در فروشگاه اینترنتی هورا

   شمع های عددی، یادآور گذر عمر،هر سال، نغمه ای نو، در دفتر خاطرات پر بار
   به دنیا شمع ها خوش اومدی!
   اگر به دنبال خرید شمع عددی هستید و تنوع بالای آن برای شما ایجاد نگرانی کرده است، باید به شما بگوییم که جای نگرانی نیست. هورا اینجاست! 
   شما می توانید انواع شمع عددی را در هورا مشاهده کنید و شمع مورد نظر خودتان را از میان آنها انتخاب کنید.  ارسال به درب منزل در هورا برای خرید های بالای 380 هزار تومان رایگان است.

   شمع عددی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Blue baby
   • China
   • Iran
   • Nostalgic
   • Pink Baby
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   بر اساس طرح
   بر اساس شماره
   نوع فروش
   خیر
   بله