تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی آبی
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 1
  103039001
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۱
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 2
  103039002
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۲
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 3
  103039003
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۳
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 4
  103039004
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۴
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 5
  103039005
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۵
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 6
  103039006
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۶
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 9
  103039009
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۹
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی 15 سانتی عدد 7
  103039007
  ۱۰۳۰۳۹۰۰۷
  ۵,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 5
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 6
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 7
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 8
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی عدد 9
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۶,۵۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی طلایی علامت سوال
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 0
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 1
  تاپر کیک
  تاپر کیک
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 2
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 3
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپر کیک شمع دار اکلیلی قرمز عدد 4
  تاپرکیک تولد
  تاپرکیک تولد
  ۸,۰۰۰ تومان

   شمع عددی

   شمع های عددی نوعی شمع تزئینی هستند که معمولاً برای جشن تولد استفاده می شوند. آنها معمولاً به شکل اعداد هستند و سن فرد را نشان می دهند. شمع های عددی در رنگ ها و مواد مختلف موجود هستند و می توان آنها را به صورت تکی یا به عنوان مجموعه خریداری کرد. می توان از آنها برای تزئین کیک، میز یا حتی به عنوان هدیه استفاده کرد. این شمع ها انواع مختلفی دارند که میتوان به تاپر کیک شمع دار، شمع عروسکی، شمع های مخملی، شمع های خلالی و .... اشاره کرد.
   خرید شمع عددی
   اگر میخاهید برای تولد خود و یا عزیزانتان شمع های عددی تهیه کنید میتوانید با مراجعه به سایت هورا انواع شمع عددی را مشاهده و طرح دلخواه خود را از میان آنها انتخاب و سفارش دهید.

   شـمع عددی
   بر اساس نوع
   بر اساس تم شخصیتی
   • Blue baby
   • China
   • Iran
   • Nostalgic
   • Pink Baby
   بر اساس رنگ
   پایه دار
   بر اساس طرح
   بر اساس شماره
   نوع فروش
   خیر
   بله