تم زرد با خال مشکی
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
  • Spotted
بر اساس رنگ