تم تولد شمشیری قرمز مشکی
بر اساس نوع
بر اساس تم شخصیتی
خیر
بله