استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی اسمورف
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی اسمورف 130003004
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۴
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی انگری برد
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی انگری برد 130003010
  ۱۳۰۰۰۳۰۱۰
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی باب اسفنجی
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی باب اسفنجی 130003012
  ۱۳۰۰۰۳۰۱۲
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی بره ناقلا
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی بره ناقلا 130003002
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۲
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی بن تن
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی بن تن 130003001
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۱
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی پو و دوستان
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی پو و دوستان 130003008
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۸
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی توت فرنگی
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی توت فرنگی 130003005
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۵
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سفید برفی
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سفید برفی 130003011
  ۱۳۰۰۰۳۰۱۱
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سیندرلا ط 1
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سیندرلا ط 1 130003003
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۳
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سیندرلا مدل 2
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی سیندرلا مدل 2 130003009
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۹
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی میکی و مینی موس
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی میکی و مینی موس 130003007
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۷
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی کیتی
  استند روی کیک گلاسه 2روچاپ پایه خلالی کیتی 130003006
  ۱۳۰۰۰۳۰۰۶
   گروه استند روی کیک شخصیتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده و شخصیت